Summer_Wine

25 tekstów – auto­rem jest Sum­mer_Wi­ne.

Miłością naz­wałam cier­pienie dla ciebie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 października 2011, 14:47

Wyob­raźnia codzien­nie ot­wiera ko­lej­ne, no­we drzwi. Od nas za­leży czy wy­korzys­ta­my da­ny nam klucz. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 października 2011, 17:38

Miłość jest jak kwiat; pielęgno­wana – kwit­nie. Za­nied­ba­na – obumiera. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 października 2011, 18:39

Mil­cze­nie jest oz­naką słabości, niemożności, jest syg­nałem, że zab­rakło słów, by wy­razić, co się czu­je. Pa­radok­salnie, mil­cze­nie mówi więcej, niż słowa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 sierpnia 2011, 16:19

Ludzie, aby ich blis­cy by­li szczęśli­wi, pot­ra­fią na­wet wmówić so­bie, że kochają ich w ten, a nie in­ny sposób. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 sierpnia 2011, 19:31

Była kimś zbyt de­likat­nym na życie wśród zwierząt, na­zywających siebie Ludźmi.
Śmierć zda­wała się tak roz­kosznie subtelna. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 14 sierpnia 2011, 20:27

Na­wet nad­mier­na em­pa­tia oka­zuje się krzywdząca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 sierpnia 2011, 22:22

Zarze­kamy się, że gdy­byśmy wie­dzieli, co przy­niesie przyszłość, postąpi­libyśmy inaczej.
Tak bar­dzo nie chce­my uczyć się na włas­nych błędach czy jes­teśmy tak głupi, by nie wie­dzieć, jak og­romną i ok­rutną karą
jest widze­nie te­go, co jeszcze nie nastąpiło? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 sierpnia 2011, 12:04

Cza­sem w za­pachu ka­wy roz­poznaję Twój do­tyk; łagod­ny, kuszący, otu­maniający.
Zni­ka, gdy ka­wa os­tygnie; wte­dy idę za­parzyć kolejną. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 lipca 2011, 20:06

Nie ma ak­to­ra, który w końcu nie zmęczyłby się swoją rolą. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 22 kwietnia 2011, 15:45

Summer_Wine

Zaprzeczenie samo w sobie, za bardzo emocjonalne, za mało asertywne. Niekiedy bezczelne i sarkastyczne. Dla zainteresowanych ewentualną rozmową: 2361119

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Summer_Wine

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność